Выданне ставіць перад сабой мэту прадставіць у максімальна даступнай форме матэрыял, які б дапамог разуменню спецыфікі развіцця ваенна-тэхнічнай думкі на землях, якія некалі ўваходзілі ў склад шматэтнічнай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага.→ Чытаць далей

Дапаможнік для вучняў 6 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

Прапанаваная ўвазе чытачоў праца належыць выдатнаму вучонаму-гісторыку, аднаму са стваральнікаў і першаму рэктару БДУ, аднаму з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук Беларусі, Інстытута славяназнаўства і кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян Маскоўскага ўніверсітэта акадэміку Уладзіміру Іванавічу Пічэту (1878–1947).→ Чытаць далей

Книга представляет собой монографическое исследование профессора богословия Варшавского университета, посвященное истории Православия на Беларуси и Украине (Западной и Южной Руси) в XIV — XVIII веках.→ Чытаць далей

У кнізе ў перакладзе на сучасную беларускую мову і ў адаптаваным выглядзе друкуюцца мастацкія шэдэўры беларускага прыгожага пісьменства X – XV стст.: “Сказанне пра запрашэнне варагаў”, “Занатоўкі пра Рагнеду”, “Слова пра славянскія плямёны, іх звычаі і пісьменства”, “Аповеды пра Усяслава Чарадзея”, “Полацкі летапіс”, “Аповесць жыцця і смерці Еўфрасінні Полацкай”, “Хаджэнне” ігумена Данііла, “Слова пра князёў”, нарацыі, павучанні і малітвы Кірылы Тураўскага, творы Кліма Смаляціча, Аўрама Смаленскага і Грыгорыя Цамблака, “Хроніка грамадзянскай вайны”, “Аповесць пра паўстанне ў Смаленску”, летапісы, хронікі і навелы пра дзейнасць вялікіх князёў – Міндоўга, Войшалка, Трайдзеня, Віценя, Гедзіміна, Альгерда, Ягайлы, Вітаўта і Казіміра.→ Чытаць далей

У кнiзе сабраны арыгiнальныя творы на старабеларускай, старарускай i царкоўнаславянскай мовах.→ Чытаць далей

В коллективном научном издании представлены работы современных белорусских исследователей, посвященные истории Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время.→ Чытаць далей

Книга В. Ляхора и А. Данилова с рисунками В. Ляхора знакомит с видными военными деятелями Беларуси XII-XVIII веков.→ Чытаць далей