Tag: яцвягі

“Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні” Віцязь, С. П.

У манаграфіі ахарактарьпавана гісторыя вывучэння раннссярэднявсчных (VIII—XI стст.) прусаў і яцвягаў, вылучаны праблсмы іх этнаніміі, паходжання, арэалаў распаўсю-джання.→ Чытаць далей